header-photo

Un nou escenari energètic
Descentralitzat, renovable, més eficient i en xarxa. Aquests són els quatre conceptes que han de definir el nou escenari energètic i sobre els que s’hauran de fonamentar les polítiques energètic del futur immediat.

Descentralitzat perquè les fonts d’energia seran cada vegada més diverses i escampades pel territori. És en aquest àmbit on els governs locals poden jugar, i ja ho estan fent, un paper fonamental i deixar obsolet el vell model en el que els temes energètics eren una qüestió exclusiva dels estats. Ja disposem d’un bon nombre d’experiències viables escampades per la nostra geografia que corroboren aquest nou escenari energètic.

La descentralització està donant un impuls decisiu a les energies renovables: eòlica, fotovoltaica, geotèrmica, biomassa, microhidràulica, termosolar, que estan començant a competir fortament amb les fonts tradicionals i els hi estant prenent quota de mercat de manera continuada. Precisament el Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic, que ja han signat més d’un centenar d’ajuntaments barcelonins, té com a uns del seus objectius assolir que en l’escenari del 2020 un 20% de l’energia que es consumeixi en les nostres poblacions tingui un origen renovable. Un altre dels objectius del Pacte d’alcaldes és ser un 20% més eficients en els consums urbans. De nou els governs locals tornen a ser claus: enllumenat públic, climatitzacions dels edificis, transport públic i privat, ... són àmbits en els que es poden fer millores evidents en l’eficiència. Per això caldrà fer totes les adaptacions i millores tecnològiques necessàries que acabin amb el malbaratament actual. Els ajuntaments signants del Pacte tenen ja aprovats o en fase molt avançada de redacció els Plans d’Actuació d’Energia Sostenible que han de servir de full de ruta de cada localitat, tenint en compte la gran diversitat de municipis, per assolir el tercer dels objectius: la reducció del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les nostres ciutats.

Per acabar el model ha d’estar ben connectat i en xarxa. La garantia del subministrament és bàsica per la viabilitat d’aquest nou model energètic i per permetre en tot moment distribuir els excedents puntuals que ja es donen amb energies com l’eòlica o la fotovoltaica. Per això caldrà vèncer resistències de les que ara s’anomenen Nymby i que en català sempre hem anomenat, de forma contundent, com a polítiques de campanar.

Aquest nou escenari energètic ha de ser a més un potent motor d’un nou model econòmic, la nova economia verda, que tindrà el factor energètic com a un element fonamental, amb fortes inversions, milers de llocs de treball qualificat generats i que no es poden deslocalitzar.

Estem doncs, en el moment de prendre les decisions estratègiques que han de garantir la viabilitat energètica del futur i que ha de possibilitar l’adopció de mesures efectives en la lluita contra el canvi climàtic. Això o no fer res i quedar irremediablement lligats als combustibles fòssils. Evidentment fins que s’acabin, no puguem pagar-los o sigui massa tard per lamentar-ho.


Escrit que m'ha publicat la revista Tribuna del Maresme del mes de gener