header-photo

De residu a recurs


Foto Capgros.com
Aquest matí hem signat, amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i el president del Consorci de Residus del Vallès, un conveni marc per establir les condicions de col·laboració en l’aplicació del nou model de gestió de residus de les dues comarques: Maresme i Vallès Oriental.
El que es pretén és treballar bàsicament en tres grans línies d’actuació. La primera seria la recollida selectiva. Pel 2012 es preveuen uns objectius molt ambiciosos: 75% d’envasos lleugers, 55% de matèria orgànica i 75 % de paper-cartró i 75 % de vidre. Tots aquests materials serien tractats en plantes especialitzades i en el cas de la fracció orgànica es preveuen reformes importants en la planta de Granollers, que tractaria la brossa orgànica selectiva de les dues comarques per fabricar-ne compost i gas metà.
Caldrà treballar de valent per assolir aquests objectius i la voluntat d’estendre la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat de Mataró durant el 2006 va en aquesta direcció.
La segona línia d’actuació seria la de recuperar tots els materials encara aprofitables de la bossa d’escombreries barrejada, la que conté el que no s’ha recollit selectivament. L’objectiu és que tota la brossa que arriba barrejada sigui tractada mecànicament per separar tots aquells elements (fracció orgànica, paper-cartró, metalls, vidre, plàstics). Per això es preveu la construcció de dues plantes de tractament, una a Mataró al costat de la incineradora i l’altre en un lloc encara per determinar del Vallès, que facin aquesta tria selectiva. Els diferents elements triats serien portats a les plantes especialitzades i la fracció orgànica seria sotmesa a un procés de fermentació anaeròbia, en tancs tancats, per l’obtenció de gas metà que alimentarien motors de combustió per produir energia elèctrica.
En darrer terme tots els elements que no es puguin aprofitar després de la separació serien portats a la planta incineradora de Mataró pel seu aprofitament energètic o dipositats en un abocador del Vallès. La planta incineradora de Mataró haurà de modificar els seus dos forns, sense augmentar la seva capacitat, per tractar materials amb major capacitat calorífica. Aconseguim tancar el cercle i convertir els residus en recursos. Materials reciclats i energia. Actualment més de la meditat de la energia elèctrica domèstica que consumeix Mataró procedeix de la planta incineradora.
La inversió que cal fer per desenvolupar aquest model és molt quantiosa i estarà finançada per l’Agència de Residus de Catalunya. Per primera vegada la Generalitat s’implica en el greu problema del tractament i eliminació dels residus sòlids urbans i acompanya als ajuntaments en la seva solució.